Pravni akt

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je pravni akti? Da li ste upoznati sa značenjem koje ima ovaj pojam?

Pravni akt predstavlja skup pravnih normi koje uređuju neku pravnu situaciju između pravnih subjekata.

Pojam pravni akt je uglavnom prisutan u pravnim naukama, dok su šanse da čujete ovu reč u svakodnevnoj komunikaciji veoma male. Ipak u slučaju da ste čuli za ovaj pojam i zanima Vas njegovo značenje, sledi objašnjenje.

Po definiciji, pravni akt predstavlja akt normativnog karaktera koji je iskazan i uobličen u odgovarajućoj formi, a koji uređuje neku objektivnu pravnu situaciju između subjekata prava.

Pravni akt se upotrebljava kao sredstvo stvaranja i primene prava, a sastoji se iz odluka volje i izjava volje.

Treba istaći da se ovaj pojam odnosi kako na pisane jezičke oblike koji u sebi sadrže pravne norme, tako i na ljudske radnje koje imaju pravna dejstva.

Svaki pravni akt se sastoji iz dva dela – glavnog i sporednog. Glavni deo podrazumeva izjavu volje usled koje nastaju nova ili se menjaju i ukidaju prethodna prava i na taj način se menja pravni poredak.

Sporedni deo pravnog akta označava o kojoj vrsti akta je reč, koji subjekat ga je doneo, kao i tačno mesto i vreme i ostale informacije.

Subjekti koji imaju ovlašćenje za donošenje i izmenu pravnog akta su državni organi i nedržavni subjekti. Bitno je napomenuti da se prilikom donošenja pravnog akta mora ispoštovati određena zakonom propisana procedura.

Pravni akti se dele na opšte i pojedinačne. Opšti, kako im samo ime kaže, sadrže opštu pravnu norme iz koje proizilaze pojedinačni pravni akti, tj. pojedinačne pravne norme. U opšte pravne akte spada Ustav-kao najviši pravni akt jedne zemlje, zakoni i podzakonski akti.

Sa druge strane, pojedinačni pravni sadrže pojedinačne pravne norme, a obično je reč o pisanim tekstovima ili usmenim iskazima koji u sebi sadrže invidualne pravne norme.

Share.