Penologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Penologija

Šta je penologija

Nauka o sredstvima za kažnjavanje naziva se penologija.

Stručan naziv za izučavanje svih kaznenopravnih sankcija, od mera upozorenja, preko sigurnosnih mera, do maloletničkog zatvora, može se obuhvatiti rečju penologija.

Pozivajući se na etimologiju, izraz penologija potiče od dve latinske reči poena što znači kazna i logía (nauka), te se doslovno može prevesti kao nauka o sredstvima za kažnjavanje ili nauka koja proučava efekte delovanja kazne na osuđena lica.

Prema krivičnom pravu (grana pravne nauke) penologija se definiše kao naukčna i praktična delatnost usmerena u prvom redu na proučavanje izvršenja kazne lišenja slobode, kao i drugih kazni i sankcija, poput vaspitnih, mera sigurnosti, sankcije za privredne prestupe, za prekršaje i tome slično.

Što se tiče upotrebe pojma penologije, prvi je to učinio nemački teoretičar Franz Lieber još 1845. godine. Međutim, kasnije značajan uticaj na penološku praksu i teoriju imaju Ujedinjene Nacije svojim međunarodnim standardima i pravnim instrumentima, ali i Veće Evrope kao međunarodna regionalna organizacija.

Prema tome savremena penologija bi trebalo da proučava sve krivične i kaznene sankcije koje postoje u jednoj zemlji, kao i načine i postupke njihovog izvršenja.

Penologija spada u interdisciplinarne nauke, s obzirom da objedinjuje mnoga znanja iz kaznenopravnih disciplina i politike suzbijanja zločina. Takođe, ova nauka se koristi i drugim naučnim disciplinama, kao što su: kriminologije, psihologije, sociologije, psihijatrije, statistike, pedagogije itd.

Zato je u širem smislu penologija sociološko-psihološko-kriminološka disciplina koja proučava poreklo, razvoj, organizaciju i režim izvršenja kaznenih sankcija, kao i rezultate njihove primene, ali i ljudska prava osuđenika.

Share.

Leave A Reply