Agonstik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je agnostik? Šta znači agnostik, a šta znači agnosticizam?

Osoba koja smatra da se postojanje Boga ne može dokazati u ovozemaljskom životu naziva se agnostik.

Ljudi su oduvek verovali u „nešto više“ u postojanje nekog božanstva koje je stvorilo svet i sve u njemu. Vremenom razvilo se mnoštvo različitih religija širom sveta, a nasuprot njima oduvek je bilo i onih koji su odbijali da veruju u božanstva, tzv. ateisti.

Treba istaći da pored vernika i ateista postoje i agnostici. Ako niste najsigurniji ko su zapravo agnostici i šta ovaj pojam tačno znači, pročitajte sledeće redove.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam agnostik potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči γνώσις (gnōsis) u značenju znanje. Agnostik je pojam koji se koristi da označi osobu koja smatra da se postojanje Boga ne može dokazati u ovozemaljskom životu.

Termin agnostik prvi put je upotrebio Tomas Henri Haksli na sastanku Društva Metafizičara, koje je održano 1876-te godine. On je ovaj termin upotrebio kako bi opisao svoju filozofiju koja odbija sve tvrdnje o postojanju božanstva ili drugih duhovnih pojava.

Odmah treba istaći da ovde nije reč o religiji, naime agnosticizam predstavlja stav po kojem se postojanje božanstava ne može utvrditi niti dokazati. Dakle, nije reč o posebnoj veri več o pogledu na svet, odnosno stavu koji čovek ima.

Svi oni koji sebe smatraju agnosticima tvrde da je nemoguće doći do potpunog i sigurnog saznanja o postanju Boga ili nekog drugog božanstva. Oni su skeptični prema religijskim verovanjima, jer ista nije moguće dokazati.

Razlikuju se četiri tipa agnosticizma: jak, slab, apatetični i modelni. Jak agnostizam predstavlja mišljenje da je ne postoji način da se sazna da li božanstva postoje, odnosno nemoguće je da ljudi to saznaju.

Sa druge strane slab angosticzam predstavja mišljenje da se trenutno ne zna ništa o postojanju božanstva, ali u principu o tome se može saznati i zato on čeka dokaze toga.

Apatetični se odnosi na ideju da postojanje božanstva nije bitno, jer isto nema praktičnih posledica, a modelni agnosticizam predstavlja ideju da se ne može sa sigurnošću potvrditi da li božanstva postoje, ali zahvaljujući racionalnoj argumentaicji može se doći do određenih zaključaka.

Pored gore pomenutog Hakslija, poznati agnostici su bili Čarl Darvin i Bertrand Rasel.

U moderno vreme ovaj pojam se koristi da opiše nešto što se ne može znati.

Share.