Arboretum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je arboretum?

Zbirka stranih i domaćih vrsta drveća i žbunja naziva se arboretum.

Iako se prethodnik godina reč arboretum nije često koristila, danas ova reč se sve češće može čuti na našim prostorima. U slučaju da niste upoznati sa njenim značenjem, isto možete pronaći u narednim redovima.

Etimološki posmatrano pojam arboretum nastao je od latinske reči arbor, što znači drvo i odnosi se na zbirku stranih i domaćih vrsta drveća i žbunja.

Ovaj termin koristi se i da označi školu u kojoj se uči poznavanje drveća, ali i za običan rasadnik u kojem se isključivo nalazi drveće.

Sve vrste koje se nalaze u arboretumu se grupišu u zajednice koje odgovaraju već postojećim zajednicama u svetu. Primera radi, biljke koje rastu na planinskim vrhovima predstavljaće jednu grupu, dok biljke na nešto nižoj nadmorskoj visini biće u drugoj grupi.

Arboretumi su poznati po svojoj naučno-obrazovnoj funkciji, te se u njima mogu naći posebne kolekcije određenih rodova drveta poput hrasta, jele, topole itd.

Naravno arboretumi imaju i dekorativnu ulogu, kao i sanitarno – higijensku.

Bitno je objasniti razliku između pojma arboretum i pojma botanička bašta, jer često prilikom upotrebe dolazi do mešanja ova dva pojma. Naime, botanička bašta je ustanova u kojoj se nalaze kolekcije raznih biljaka koje prikazuju bogatstvo biljnog sveta.

U odnosu na nju, arboretum je nešto uži pojam i odnosi se isključivo na drveće i žbunove.

U Srbiji najpoznatiji je arboretum Šumarskog fakulteta u Beogradu u kojem se nalazi više od 300 vrsta drvenastih i žbunarskih vrsta dveća. Otvoren je javnost, te se može posetiti, a zaštićen je kao Spomenik prirode.

Share.