Ablacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ablacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Najopštije posmatrano, ablacija predstavlja uklanjanje materijala sa površine nekog objekta.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da je potrebno izvršiti ablaciju srca, mrežnjače ili nekog drugogo organa. A da li ste upoznati sa značenjem pojma ablacija?

Reč je o pojmu koji se retko koristi u svakodnevnoj komunikaciji i uglavnom se upotrebljava u medicini, geologiji i tehnici svemirskih letova.

Sam termin ablacija je potekao iz latinskog jezika, od reči ablation, što znači odnošenje, skidanje. U svom najopštijem značenju, ablacija predstavlja uklanjanje materijala sa površine nekog objekta.

U medicini, ablacija predstavlja uklanjanje površinskih struktura, odnosno njenih delova sa tela, odlepljivanje jedne tkvine formacije od druge, amputaciju dela tela ili operativno odstanjivanje nekih organa.

Geologija deiniše ablaciju kao proces nestajanja leda ili snega zbog otapanja, isparavanja, sublimacije, deflacije ili otkidanja snežnih santi i ledenih bregova. Ablacijom se smatra i odnošenje delova rastresite Zemljine površine do kojeg dolazi usled delovanja vode i vetra.

U tehnici, ablacija se definiše kao kontinuirano trošenje površinskog sloja materijala sa čvrstog tela, koje se nalazi u struji plina velike brzine, što omogućava razhladni učinak. Upotrebljava se za hlađenje reaktorskih komora i obloga svemirskih letelica prilikom njihovog povratka u atmosferu.

Share.