Faktura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Faktura, šta je to? Šta znači faktura, a šta znači fakturisati?

Poslovni dokument kojim je zaključen posao, tj. dokument koji svedoči da je stvorena obaveza plaćanja usluge ili robe naziva se faktura.

Sam pojam faktura predstavlja reč koja se gotovo svakodnevno koristi na našim prostorima, te ne treba da nas začudi što je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

Etimologija nas uči da je sam termin faktura na naše prostore došao posredstvom latinske reči factura, što znači izdati račun. Faktura predstavlja poslovni dokument kojim je zaključen posao, tj. dokument koji svedoči da je stvorena obaveza plaćanja usluge ili robe.

Fakturu izdaje prodavac kupcu kao dokument koji svedoči da je kupovina obavljena. Svaka faktura mora da sadrži naziv, adresu i PIB izdavaoca računa, mesto i datum izdavanja, redni broj računa, naziv, adresu i PIB primaoca računa, vrstu i količinu isporučenih dobara ili usluga, visinu avansnih plaćanja, iznos osnovice, PDV, potpis, pečat i napomenu o poreskom oslobođenju (ako je ima).

Ovaj dokument obavezuje kupca da plati iznos koji je naznačen na fakturi u dogovorenom roku. Često fakture sadrže brojne pogodnosti ako se plate pre roka.

Posmatrano sa ugla prodavca, faktura predstavlja izlazni dokument firme. Sa druge strane, posmatrano sa tačke gledišta kupca – reč je o ulaznom dokumentu.

Iako se u 20-om veku podrazumevalo da je faktura odštampana, danas to nije pravilo. Moderno doba i razvoj tehnike i tehnologije uslovio je da se danas fakture uglavnom šalju elektronskim putem, a preduzeća koja žele da održavaju evidenciju štampaju ih na papiru.

Na našim prostorima često dolazi do mešanja pojma faktura sa pojmom priznanice, te je bitno istaći razliku između njih. Iako i jedna i druga predstavljaju način praćenja nabavke ili prodaje, fakture služe i da obaveste kupce o dugovanju koje postoji, dok priznanica služi isključivo kao dokaz o završenoj uplati.

Ovde je bitno objasniti značenje još jednog pojma, a to je izraz fakturisati. Fakturisati znači izdati odgovarajuću fakturu o prodanoj robi ili izvršenim uslugama.

Share.