Flota

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Flota, šta je to zapravo? Šta znači i kada se upotrebljava navedeni pojam?

U širem smislu flota označava veliku skupinu bilo kakvih brodova, dok se u užem smislu ovaj pojam korsti da označi celokupnu pomorsku snagu jedne države.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da se sretnete sa  pojmom flota, a da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas uči da je termin flota na naše prostore došao posredstvom francuskog jezika, iako originalno potiče sa skandinavskih prostora. U užem smislu flota se koristi da označi celokupnu pomorsku snagu jedne države, dok se u širem smislu upotrebljava da označi skupinu bilo kakvih brodova. Pa tako imamo trgovačku, putničku, rečnu, pomorsku i slične flote.

Bitno je istaći da iako mnogi misle da se termin flota odnosi isključivo na brodove jedne države, ali to nije pravilo, pa se tako i svi brodovi jedne organizacije ili kompanije takođe nazivaju flotom.

Na našim prostorima kada se kaže flota obično se misli na pomorsku flotu koja predstavlja formaciju ratnih brodova u okviru mornarice. Kako postoji veliki broj država koje imaju izuzetno male mornarice sastavljene samo od jedne flote, ovaj pojam se upotrebljava i kao sinonim za mornaricu.

Iako flotom uglavnom komanduje admiral, to nije pravilo, pa se u ovoj ulozi mogu naći i viceadmiral ili kontraadmiral. Današnje moderne flote se znatno razlikuju od probitnih i uglavnom se upotrebljavaju samo kao administrativne jedinice.

Sve češće termin flota se koristi i da označi skupinu avona iste namene u okviru jedne kompanije ili države.

Share.