Fonologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je fonologija? Saznajte tačno značenje ove reči.

Fonologija je deo nauke o jeziku koji proučava glas kao govornu jedinicu za obeležavanje razlike u značenju.

Sa pojmom fonologija srećemo se još u osnovnoj školi, te verujem da je većina ljudi upoznata sa značenjem ove reči. Ako ste pak zaboravili šta označava ovaj pojam, sada je idealna prillika da se podsetite.

Najjednostavnije rečeno, fonologija je nauka o glasovima, a definiše se kao deo nauke o jeziku koji proučava glasove kao govorne jedinice za obeležavanje razlike u značenju. Glas koji ima tu funkciju u jeziku naziva se fonema. U Srpskom jeziku postoji 30 fonema.

Posmatrano sa etimološke strane sam pojam fonologija potiče iz grčkog jezika, od reči φωνή (phone) što znači glas i reči λόγος,( logos ) u značenju reč, govor, nauka.

Često dolazi do mešanja termina fonologija sa reči fonetika, pa je bitno istaći njihove razlike. Dok se fonologija bavi proučavanjem jezičke funkcije i ponašanjem govornih jedinica, fonetika se bavi proučavanjem artikulacijskih i akustičnih obeležja glasova i govora.

Kako pravopis nije prikladan za prikaz fonološke osobine jezika, za to se koriste posebni fonološki simboli za transkripciju fonema. Uobičajeno je da se fonološka transkripcija označava sa kosim zagradama ( / / ).

Share.