Filijala

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Filijala

Šta je to filijala?

Ogranak neke banke, ustanove ili radnje naziva se filijala.

Etimologija nas uči da je reč filijala nastala od latinske reči filia u značenju ogranak. Pojam filijala može se posmatrati iz više uglova i ustvari on predstavlja ogranak banke, nekog preduzeća, radnje ili ustanove.

Filijala jednog preduzeća često može biti u vlasništvu drugog, a često postoje i filijale jednog matičnog preduzeća koje su date na upravljanje drugom preduzeću. Bitno je istaći da tada iako poslove obavlja preduzeće kome je filijala data na upravljanje ipak sve obaveze i odgovornosti odnose se na matično preduzeće.

Mnogi mešaju izraz ekspozitura sa filijalom zbog čega je bitno istaći razlike između ova dva pojma. Poslove koje obavljaju filijale i ekspoziture zavisiće od vrste ustanove i njenih poslova, ali osnovna razlika između njih jeste ta što se filijala nalazi na višem hierarhijskom nivou. Odnosno najpre se osnivaju filijale, a kasnije u okviru njih osnivaju se ekspoziture. U okviru jedne filijale može se javiti više ekspozitura, a od organizacije poslovanja zavisiće poslovi kojima se ona može baviti.

Share.