Korespodencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je korespodencija? Koje značenje ima i kada se upotrebljava navedeni pojam?

Korespodencija označava pisanje pisama, dopisivanje, odnosno bilo kakvu vrstu prepiske između dva ili više lica.

Verovatno ste do sada više puta bili u prilici da čujete za termin korespodencija, koji se uglavnom koristi u poslovnoj sferi, ali poslednjih godina sve je češći i u svakodnevnoj komunikaciji. A da li ste znali šta znači korespodencija?

Etimologija nas uči da je sam pojam korespodencija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči corresondentia, što znači odgovaranje, pisanje pisama, prepiska.

Na našim prostorima ovaj pojam se koristi da označi svaku pisanu prepisku između najmanje dva lica. Obično je reč o pismima, telegramima i brojnim poslovnim dokumentima koja se razmenjuju između različitih preduzeća i ustanova.

Lice koje sa nekim (bilo licem, bilo ustanovom) vodi prepisku naziva se korespodent. Njegovo zaduženje jeste slanje i prijem pošiljki.

Korespodencija koja se obavlja između privatnih subjekata obično sledi nakon obavljenih usmenih razgovora, a njen cilj jeste konkretizovanje predmeta usmenog dogovora.

Prvobitno korespodencija se vodila usmeno, zatim je pisana ručno, pa kucana pisaćim mašinama, a danas se uglavnom obavlja elektronsim putem.

Razlikujemo tri tipa korespodencije: privatnu, poslovnu i službenu. Privatna korespodencija predstavlja vrstu prepiske, odnosno komunikacije koja se odvija između članova porodice ili prijatelja.

Poslovna korespodencija predstavlja vrstu korespodencije koja se odvija između različitih privrednih organizacija (privatnih i javnih). Za razliku od nje, službena korespodencija se odvija između organa državne uprave i drugih državnih subjekata (vojnih, sudskih).

U širem značenju korespodencija se koristi da označi vid komunikacije.

Interesanto je da reč korespodencija na našim prostorima ima još jedno značenje. Naime, ovaj termin se koristi da označi slaganje, podudaranje, vezu.

Share.