Denzitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Denzitet, šta je to? Koje je tačno značenje navedenog pojma?

Denzitet je pojam koji se koristi da označi jednu kvalitativno zasebnu razninu postojanja.

Ako znate šta znači pojam denzitet, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Sam termin denzitet potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči densus, što znači gust, zbijen. Denzitet se koristi da označi gustoću, gustinu ili zbijenost nekih čestica.

Denzitet ima još jedno značenje pored navedenog, te se ovaj pojam koristi da označi jednu kvantitavno zasebnu razninu postojanja. U tom smislu ovaj termin se prvi put spominje pre više od 20 godina u takozvanom “Ra materijalu”.

Postoji više različitih denziteta, odnosno više nivoa postojanja, a svaki denzitet ima svoju vlastitu strukturu životnih formi i precepcije. Oni se grubo definišu kroz sedam nivoa postojanja. U prvom denzitetu se nalazi neživa materija, dok drugi denzitet čini biljno i životinjsko carstvo, a treći čine ljudi.

U četvrtom se nalaze oni ljudi koji su u trećem denzitetu diplomirali i mogu dovesti do perfekcije polaritet koji su izabrali. U petom se nalazi takozvana zona kontemplacije gde se duše mogu osvrnuti na svoje prošle i buduće živote iz eteričnog stanja postojanja.

Šesti denzitet predstavlja Božiju razninu i u njemu se nalaze entiteti OPD tipa poput anđela, dok sedmi denzitet predstavlja razninu gde je sve jedno i jedno je sve.

Share.