Diverzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je diverzija? Šta znači kada kažemo da je neko izveo diverziju?

Diverzija označava distrakciju, odvraćanje, devijaciju ili neočekivani napad.

Verujem da ste svi čuli za pojam diverzija i da imate predstavu o njegovom osnovnom značenju. Međutim, ovaj pojam ima više različitih značenja i upotreba koje ćemo detaljno objasniti u narednim redovima.

Etimološki posmatrano sam termin diverzija potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči diversus, što znači različito, raznoliko. Po definiciji, diverzija predstavlja distrakciju, devijaciju ili neočekivani napad.

Na našim prostorima diverzija se obično koristi kada želimo da iskažemo promenu pravca, skretanje ili odvraćanje, dok se na engleskom govornom području ova reč koristi da označi neku izmenu ili preusmeravanje.

Ovaj pojam ima i svoje metaforičko značenje, pa tako ako neko kaže da Vam je potreba diverzija, to znači da vam je potrebno zaboravljanje neprijatnih misli. Drugim rečima, diverzija se koristi da označi razonudu, razgaljivanje i zaboravljanje svih briga.

Diverzija je izraz koji se koristi u vojci i to da iskaže neočekivani napad koji se obično dešava iz zasede. U tom smislu diverzija se koristi da označi skretanje neprijateljske pažnje na drugu stranu ili da označi osujećivanje nekih namera protivnika.

Tokom hladnog rata diverzija je označavala pokrete iz podzemja u smislu sabotaže jedne države, a socijaističke države su ovaj termin koristile da opišu one snage koje su delovale protiv socijalističkog pokreta.

Interesanto je da se u svakodnevnoj komunikaciji ovaj termin koristi sve više kako bi označio razmimoilaženje, odnosno neslaganje u mišljenju.

Share.