Dendrit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dendrit?

Dendrit predstavlja kristal koji se pojavljuje kod nestabilne kristalizacije ili kod brzog hlađenja otopine.

Dendrit je takođe naziv za jednu vrstu rude, a u medicini se koristi da označi protoplazmatske razgranate produžetke neurona koji su prilično kratki.

Odmah na početku bitno je istaći da pojam dendrit ima višestruko značenje. Jako je važno da obratite pažnju na sam kontekst rečenice kako ne bi došlo do zabune.

Ako posmatrano sa etimološke strane sam termin dendrit potiče iz grčkog jezika, preciznije od reči dendrites, što znači drvo. Naravno u ovom značenju reč dendrit se ne upotrebljava na našim prostorima.

Najopštije posmatrano termin dendrit koristi se da označi kristal koji se pojavljuje kod nestabilne kristalizacije ili kod brzog hlađenja otopine. Reč je o kristalu čiji oblik podseća na krošnje drveta zbog čega i nosi ovaj naziv. Ovaj kristal se grana zbog spore difuzije molekula, a njegov izgled podseća na krošnju kakva se viđa kod jela ili kod grančica paprati.

U medicini, dendrit predstavlja protoplazmatske razgranate produžetke neurona, koju su veoma kratki i aktivni u recepciji i sprovođenju impulsa kroz telo ćelija. Reč je o vrhovima neurona koji služe kao receptori nervnih impulsa iz aksona drugog neurona.

Njegova osnovna uloga jeste da prima impulse iz drugih neurona i da ih prosleđuje u telo ćelije. Jedan dendrit se sastoji iz dendritske kičme i citoplazme koja sadrži mitohondrije, membranske vezikule, mikrotubule i neurofilamente.

Ovaj pojam takođe se upotrebljava da označi posebnu vrstu rude koja izgledom podseća na krošnju drveta.

Share.