Bilingvizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bilingvizam, šta je to zapravo? Saznajte tačnu definiciju ovog pojma.

Bilingvizam označava dvojezičnost, odnosno upotrebu dva različita jezika.

Odmah na početku bitno je istaći da sam pojam bilingvizam ima različita značenja. Naime, ljudi različito tumače značenje ove reči. I dok je po jednima bilingvizam sposobnost komuniciranja na dva jezika, drugi ga definišu kao sposobnosti komunikaciranja na dva jezika, ali sa naglaskom da je moguće ispoljiti izuzetne veštine samo u jednom od njih.

Etimološki posmatrano sam termin bilingivzam potekao je iz latinskog jezika, od reči bilinguis što znači dvojezičnost. U svom najopštijem značenju bilingvizam predstavlja sposobnost pojedinca, grupe ili naroda da se služi sa dva jezika bez vidljive razlike u sposobnosti komunikacije.

Postoji više podela bilingvizma, pa tako razlikujemo rani i kasni, simetrični i asimetrični, socijalni i društveni.

Bitno je istaći da veoma često deca bilingvalna deca imaju neki govorno – jezički problem zbog čega je neophodno da najpre stvore bazu jednog jezika (maternjeg jezika). Tek nakon što dete stvori ovu bazu može da započne sa uvođenjem drugog jezika.

Teorije vezane za uvođenje drugog jezika su brojne, a koju će roditelji primeniti zavisi samo od njih. Mnogi naučnici se slažu sa informacijom da će dete koje je istovremeno izloženo sa dva različita jezika u najranijem periodu detinjstva, prirodno naučiti da koristi oba jezika.

Dete ne mora biti podjednako vešto u oba jezika. Oni mogu jedan od njih bolje upotrebljavati, dok drugi jezik mogu molje razumeti. Drugim rečima, u jednom jeziku deca mogu biti aktivni govornici, a u drugom pasivni. Kako ne bi došlo do mešanja jezika preporučuje se da jedan jezik vežbaju sa ocem, a drugi sa majkom.

Bilingvalna deca su obično ona gde roditelji imaju različite maternje jezike. U ovakvim situacijama dolazi do podjednakog usmeravanja pažnje i govora sa detetom na svom jeziku. Zahvaljujući tome dete uči istovremeno dva maternja jezika. Kako je potpuno logično da će mu jedan jezik biti za nijansu teži, može doći do funkcionalne diferencijacije između jezika.

Share.