Komparirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam komparirati? Koja je definicija te reči?

Komparirati znači porediti, uporedjivati.

Komparirati je glagol koji potiče iz latinskog jezika (comparare ) i imenice komparacija koja znači – poređenje. Kompariranje je proces upoređivanja i kao takav se koristi u mnogim sferama života – od svakodnevnih komunikacija sa ljudima pa do profesija koje podrazumevaju kompariranje kao radni zadatak.

Tako na primer, u banci vrše kompariranje klijenata različitog uzrasta, pola, profesija. U Botanici se kompariraju biljke iz iste porodite i njihove osobine kako bi se lakše determinisale. U medicini se na primer kompariraju odgovori različitih pacijenata na istu terapiju kako bi se utvrdili najbolji mogući efekti, nuspojave i slično.

U lingvistici, kompariranje ili komparacija se koristi da pojasni poredjenje prideva, pa tako imamo: pozitiv, komparativ i superlativ. Na primer: Lep, lepši, najlepši, zao, gori, najgori…

Share.