Đakon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je đakon? Da li znate koje značenje ima ovaj pojam i gde se sve upotrebljava?

Đakon je crkveni sluga i pomoćnik pri bogosluženju. Ujedno ovo je i najniži sveštenički čin u pravoslavnoj crkvi.

Pojam đakon koristi se kako bi označio određenu poziciju u Hrišćanskoj crkvi. Posmatrano sa etimološke strane ovaj termin potekao je od grčke reči διάκος ( diákonos) u značenju sluga, služitelj. U najranije hrišćansko doba ovaj pojam korišćen je da označi upravnika opštinskih dobara i staralaca sirotinje i bolesnika.

Dakle, đakon je termin koji se koristi u pravoslavnoj crkvi i to da označi najniži sveštenički čin koji dobijaju početnici. Oni ne mogu samostalno da vrše bogosluženje, ali mogu pomagati sveštenicima, episkopima i prezvirterima.

Drugim rečima reč je o pomoćnim sveštenicima koji predstavljaju ispomoć prilikom liturgija, ali mogu obavljati i druge sitne poslove.

Đakon je pojam koji se vezuje i za ustanovu koja potiče iz apostolskog vremena kada su oni bili na čelu Crkve i propovedali o Isusu Hristu i njegovom učenju. Kako su tada aposoli imali previše obaveza, a broj učenika se povećavao oni su angažovali starije pobožne žene koje bi vodile administrativne i druge poslove. U to vreme đakoni su uglavnom imali liturgijsku i katihetsku funkciju, a retko su mogli vrištiti i misionarsku službu.

Služba đakona naziva se đakonija.

Share.