Prevalencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je prevalencija? Šta znači kada kažemo da je neko prevalentan?

Prevalencija je latinska reč koja označava nadmoćnost, prevagu, prevlast, veću silu.

U epidemiologiji ovaj pojam se koristi da izrazi ukupan broj obolelih osoba unutar neke populacije u datom trenutku u odnosu na celu populaciju, bez obzira na to kada se bolest pojavila.

Ako posmatramo pojam prevalencija sa etimološke strane, videćemo da je on potekao od latinske reči praevalentia, što znači nadmoć, pretežnost. Iako je osnovno značenje prevalencije prevaga, nadmoćnost, prevlast, veća sila, retko kad čemo ovu reč upotrebiti u tom značenju.

Termin prevalencija na našim prostorima uglavnom se koristi u značenju koju ima u epidemimologiji. Po definiciji koju nam daje ova naučna disciplina, prevalencija izražava ukupan broj obolelih osoba unutar neke populacije u datom vremenskom trenutku u odnosu na celu populaciju, bez obzira na to kada se konkretna bolest pojavila.

Dakle, prevalencija je relativan broj koji se izražava u procentima ili promilima i upotreblajva se za određivanje rasporstranjenosti određenih stanja, bolesti, broja pušača, broja zavisnih od narkotika itd.

Kako često dolazi do mešanja ovog pojma sa terminom incidenta, bitno je obrazložiti njihovu razliku. Naime, incidenta se odnosi samo na nove slučajeve bolesti u nekom vremenskom interval, dok se prevalenca odnosi na sve slučajeve neke bolesti u konkretnoj populaciji.

Primera radi, prevalencija izražava broj svih obolelih u određenoj populaciji, dok incidenca sagledava samo nove slučajeve bolesti koji se ispoljavaju u tekućoj kalendarskoj godini.

U svakodnevnoj komunikaciji nije retko čuti da se za nekoga kaže da je prevalentan. To znači da ta osoba ima prevagu, odnosono on je vredniji, jači, važniji, moćniji.

Share.