Emprizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je empirizam? Šta tačno znači ovaj pojam, a koje značenje ima pojam empirist?

Pravac u filozofiji prema kojem se celokupno saznanje zasniva na iskustvu naziva se empirizam.

Ljubitelji filozofije sigurno znaju sve o empirizmu, ali za one koji se prvi put susreću sa ovim terminom objašnjavamo njegovo značenje.

Etimologija nas uči da sam pojam empirizam potiče iz grčkog jezika, od reči empeiria, što znači iskustvo. Empirizam se definiše kao pravac u filozofiji prema kojem se celokupno saznanje zasniva na iskustvu. Drugim rečima, reč je o filozofskoj teoriji koja celokupno saznanje izvodi iz iskustva.

Za osnivača empirizma smatra se Džon Lok koji je odbijao da poveruje u mišljenje koje je tada važilo, a to je da se ljudi rađaju sa urođenim idejama i principima. Džon je prvi uvideo da sva čovekova saznanja dolaze iz njegovog iskustva, te da je naš um prazan papir koji se vremenom ispunjava. Svo znanje koje čovek ima o svetu i stvarima u njemu dobija preko čula koje poseduje.

U metodologiji, empirizam se definiše kao pravac koji prikuplja, obrađuje i procenjuje različite empirijske činjenice i uopštava saznanja induktivnim zaključivanjem.

U psihologiji se prema empirizmu, čovekovo mišljenje i ponašanje u potpunosti predstavljaju izraz ličnog iskustva, dok nasleđe ima zanemarljivu ulogu.

Pristalice ovog pravca u filozofiji nazivaju se empiristi.

Share.