Ekstraprofit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ekstraprofit?

Ekstraprofit je posebna zarada, odnosno višak zarade koji se ostvari iznad prosečnog profita.

Sa značenjem pojma profit sigurno ste upoznati, a da li znate šta znači pojam ekstraprofit?

Etimološki posmatrano termin ekstraprofit potiče iz engleskog jezika, od reči extra-profit koja se koristi da označi višak vrednosti.

Ekstraprofit se definiše kao posebna zarada, odnosno on predstavlja višak zarade koji se ostvari iznad prosečnog profita. Dakle, reč je o profitu nekog preduzetnika ili određene kompanije koji znatno premašuje uobičajeni profit.

Obično se javlja kod monopola, gde zarada ume da u velikoj meri premaši do tada uobičajeno obnavljanje uloženog kapitala. U ovom slučaju, ovaj profit se naziva još i monopolističkom rentom.

Bitno je istaći da se na dva načina može doći do ekstraprofita. Prvi način jeste povećanje produktivnost rada, a drugi podrazumeva korišćenje vandredni pogodnosti koje se odvijanju na tržištu, kao što su visok skok cena, pojačana tražnja za nekom robom i slično.

U Sjedinjenim Američkim Državama, ekstraprofitom se smatra svaki profit koji premašuje osam posto u odnosu na uloženi kapital.

Share.