Divergencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je divergencija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma, kao i to u kojim se sve naučnim diciplinama koristi.

Razilaženje, razlikovanje i postepeno uzajamno udaljavanje naziva se divergencija.

Divergencija je pojam koji nećete čuti u svakodnevnoj komunikaciji, ali je veoma prisutan u brojnim naučnim disciplinama. Pre svega sa njim se možete sresti u fizici, matematici, genetici, biologiji, hidrodinamici i sličnim disciplinama.

Posmatrano sa etimološke strane pojam divergencija potiče iz francuskog jezika, preciznije od reči divergence, što znači razilaženje. Divergencija se koristi za sve stvari i pojmove koji se postepeno udaljavalju jedan od drugog.

U svom figurativnom značenju divergencija označava oprečnost ili suprotnost. Takođe, ovaj pojam se može koristiti da izrazi neslaganje, odnosno razilaženje u mišljenju dveju ili više osoba.

U matematici, divergencija predstavlja svojstvo niza ili reda da ne teži nekoj konačnoj, graničnoj vrednosti. Dakle, reč je o nizu (ili redu) čiji se broj članova neograničeno poveća.

U biologiji, divergencija se definiše kao pojava različitih osobina pri razvoju jedne vrste, dok se u vektorskoj analizi tretira kao operator koji meri intezitet izvora ili ponora vektorskog polja u datoj tački.

Pojam suprotan od divergencije jeste konvergencija koja predstavlja proces postepenog uzajamnog približavanja.

Share.