Kardinal

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje značenje ima pojam kardinal?

Kardinal označava čoveka na funkciji u katoličkoj hijerarhiji Vatikana.

Reč Kardinal potiče iz latinskog jezika (cardinalis, što znači glavni, vrhovni, važni). Šta je, ili ko je kardinal? To je najviša crkvena funkcija u katoličkoj hijerarhiji posle pape.

Kardinale imenuje lično papa i to iz redova biskupa i oni postaju najbliži saradnici u upravljanju Crkvom. Kardinali su specifični po svom crvenom odelu, karakterističnim šeširima. Crvena boja odeće smatra se simbolom spremnosti kardinala da veru čvrsto brane pa i svojom krvlju ukoliko to bude bilo neophodno.

Imaju grb i obavezno se oslovljavaju titulom – eminencija.

Svaki kardinal je inkardiniran. To znači da je u vezi sa jednom biskupijom. Ova funkcija je u vezi sa pravnim aktom kojim biskup prima sveštenika u lokalnu crkvu za koju je zadužen. Od tog momenta, sveštenik je podređen biskupu u od njega dobija dužnosti.

Prvi tragovi o instituciji kardinala potiču iz vremena pape Aleksandra Prvog (drugi vek n.e.) Papa Nikola Drugi je odredio da „ pravo da biraju papu, jedino imaju kardinali Rimske biskupije.

Takodje, papa Grgur Deseti je u apostolskoj konstituciji iz 13. veka utvrdio da je neophodna dvotrećinska većina prisutnih kardinala za izbor pape koji se odvija na sednici pod imenom – konklava. Sve te navedene odredbe su se održale do današnjig dana​​.

Istorija kaže da su do 19. veka u redove kardinala dolazili ljudi iz evropskih aristokratskih porodica. Od tada se ipak sastav kolegijuma kardinala izmenio. Tokom pontifikata pape Pija Devetog, crkva dobija prve kardinale iz SAD. Tada i počinje inernacionalizacija Kardinalskog kolegijuma, koji se sve više popunjavao ljudstvom iz celog sveta. Danas je većina članova kolegijuma iz Italije, sledi SAD, a iz Španije je njih desetoro.

Share.