Interferencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je interferencija? Koje značenje ima interferencija u fizici?

Interferencija je pojava uzajamnog dejstva talasa. Ovaj vrlo složeni proces proučava fizika.

Rezultat interferencije talasa je njihovo slabljenje, jačanje ili pak – poništavanje.

Interferencija se uglavnom događa kod interakcije talasa koji su u korelaciji ili koherentni, kada potiču iz istog izvora, ili zato što imaju istu ili skoro istu frekvenciju.

Interferencija i njeni efekti odnose se na sve tipove talasa: svetlosne, akustične, radijske, talase vodene površine…

Princip superpozicije talasa nalaže da, kada dva ili više talasa incidiraju u istoj tački, ukupni otklon jednak je vektorskom zbiru otklona pojedinačnih talasa.

Destruktivna interferencija nastaje kada vrh jednog talasa sreće dno drugog, pa je veličina otklona jednaka razlici individualnih veličina.
Konstruktivna interferencija se javlja kada je fazna razlika između talasa proizvod 2π.

Pojam interferencija se još koristi i u oblasti komunikacija gde označava izmene i smetnje u poruci na svom putu od koja putuje od pošiljaoca do primaoca. U psihologiji, interferencija označava proaktivno i retroaktivno zaboravljanje kao posledica želje određene osobe da zaboravi neki dogadjaj.

Share.