Psihologizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je psihologizam?

Teorija u kojoj se psihološkim činiocima pridaje odlučujući značaj u objašnjavanju društva naziva se psihologizam.

Ako posmatramo sa strane etimologije, videćemo da je pojam psihologizam nastao od grčkih reči psyche u znacenju, dah, duh, duša i reci logos, što znači nauka.

Najjednostavnije rečeno psihologizam je teorija u kojoj se psihološkim činiocima pridaje odlučujući značaj u objašnjavanju društva. Po ovom shvatanju iz zbivanja društvenih procesa mogu se izvesti zakoni mišljenja i značenja.

Po definiciji, psihologizam je stajalište koje ulogu psihičkog života i metode i rezultate psihologije kao nauke preuveličava do te mere, da se sve iskustvo čoveka svodi na psihologijsko iskustvo. Dakle, prema psihologizmu psihologija bi trebalo da se tretira kao jedina nauka.

Filozofija definiše psihologizam kao stajalište prema kojem se problemi vezani za ljudsko znanje mogu rešiti psihološkim izučavanjem razvoja i toka mentalnih procesa. Filozofija daje psihologiji kao nauci posebno mesto i smatra da bi ona trebala da posluži kao osnova ostalim naukama.

Share.