Maternji jezik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači maternji jezik?

Prvi jezik sa kojim se osoba sreće kao sredstvom govorne komunikacije u životu naziva se maternji jezik.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam maternji jezik? A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimolški posmatrano termin maternji jezik potiče iz latinskog jezika, od reči lingua maternal, što znači jezik majke.

Maternji jezik ili prvi jezik kako ga još nazivaju predstavlja onaj jezik koji dete prvo nauči kao sredstvo govore komunikacije. Obično je u pitanju jezik koji govori detetova majka, te ono obično ovaj jezik najbolje zna i sa njim se identifikuje.

Prema tome, maternji jezik ne mora nužno biti jezik kojim govori njegova majka, već to može biti i neki drugi jezik, ali bitno je da se osoba sa njim pre svega identifikuje.

Postoje četiri kriterijuma koja određuju maternji jezik: kriterijum kopetencije, kriterijum funkcije, kriterijum indetifikacije i takozvani kriterijum majke.

Interesantna je informacija da deca stara jednu godinu mogu da razlikuju maternji jezik u odnosu na druge jezike kada ga čuju. Takođe, u tom period lingvističke sposobnosti deteta razvijaju se neverovatnom brzinom, te zahvaljujući njima dete je u stanju da spozna svet koji ga okružuje.

Nakon što prođe period puberteta čovek nijednim drugim jezikom ne može ovladati kao što vlada sa maternjim.

Kada su u pitanju nacionalne manjine u jednoj državi pravi se razika između maternjeg i prvog jezika.

Share.