Koherentan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada za nekoga čujemo da je „koherentan“ ili je nešto „koherentno“?

Značenje pojma „koherentan“ je : spojen, onaj koji se drži zajedno, skopčan, povezan…

Od prideva „koherentan“ izvedena je imenica „koherentnost“ . To je pojam koji označava spojenost, odnosno da je odredjeni predmet, zajednica, ali i tema ili ideologija pa i program – nastala iz više delova koji su „složive prirode“.

koherentan

„Koherentnost“ se na primer koristi u fizici, pa su tako koherentni talasi, talasi sa istim frekvencijama i istim pravcem oscilovanja.

U socijalnom smislu, kada kažemo da je neko koherentna ličnost, to unači da je dosledan seb i svojim principima, odnosno da je uvek u saglasnosti sa svojom jedinstvenom ličnošću – karakterom.

Koherentan govornik je onaj predavač koji je dosledan u izlaganju, nema neslaganja, i kontrodiktornosti u sadržaju koji iznosi. Takve osobe odlikuje oodsustvo protivrečja, pa i emocionalna i osećajna doslednost i harmonija.

Dakle, u svakom smislu, hoherentna je ona celina koja se sastoji ih harmonično povezanih delova.

Share.