Indosiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači indosiranje?

Prenos vlasništva hartije od vrednosti pismenom izjavom prvobitnog vlasnika naziva se indosiranje.

Svako ko trguje hartijama od vrednosti ili je upoznat sa time kako iste funkšionišu zna dobro šta izraz indosiranje znači. Za one koji se do sada nisu susreli sa ovim pojmom sledi objašnjenje značenja reči.

indosiranje

Po etimologiji pojam indosiranje nastao je od italijanske reči indossare koja znači prenositi tj. preneti. Indosiranje predstavlja prenošenje hartije od vrednosti na novog vlasnika i to pismenom izjavom prvobitnog vlasnika.

Prenos sa jednog na drugog vlasnika mora ostati zabeležen na poleđini hartiji od vrednosti. Indosiranje je veoma često i javlja se prilikom trgovanja derivatima, akcijama, obveznicama, ali i čekovima i menicama.

Bitno je istaći da se tokom indosiranja javljaju dva učesnika, prenosilac plava odnosno prvobitni vlasnik hartije od vrednosti koji se naziva indosant i indosatar, odnosno novi vlasnik, onaj koji prima prava na određenu hartiju od vrednosti.

Pismena izjava vlasnika o prenosu vlasništva na drugo lice naziva se inosament.

Share.