Augmentativ

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to augmentativ?

Agumenativ je imenica koja ima uvećano značenje.

Po etimologiji pojam agumenativ nastao je od latinske reči augmentativum u značenju uvećanica. Po definiciji augumenativ predstavlja imenicu koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje neke reči.

augmentativ

Najčešće augmentativ nastaje dodavanjem prefiksa ili sufksa na osnovni oblik imenice. U srpskom jeziku ovaj oblik imenica gradi se dodavanjem sufiska na koren reči. Ti sufisku su –ina, -etina, -urina, -uština i slično. Tako izvedena reč ima veće značenje u odnosu na normalnu veličinu imenice.

Mogu se javiti u pozitivnom vidu (dobričina, lepotičina…) i negativnog vida (nosina, nogetina, ptičurina… ). Kada se augmentativ javi u negativnom obliku on je potpuno identičan kao i pejorativ.

Bitno je istaći da  je augmentativ suprotan od demunitiva koji predstavlja umanjenicu tj. imenicu koja ima umanjeno značenje.

Da bi ste lakše razumeli ovaj pojam, sledi par primera za građenje augmentativa:

  • Kuća + etina > kućetina,
  • Nos + ina > nosina,
  • Dobar + ina > dobričina;
Share.