Dekadenca

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je to dekadenca?

Dekadenca je izraz koji se upotrebljava za propast odnosno pogoršavanje, propadanje.

Pojam dekadenca na naše prostore došao je iz francuskog jezika, od reči decadence. Ipak ova reč je nastala u latinskom jeziku i to od reči de u značenju od i reči cadere u značenju pasti. Dekadenca predstavlja propadanje, opadanje, pogoršavanje odnosno propast nečega.

Dekadacija po definiciji predstavlja stanje opadanja culture. Shodno tome ovaj pojam podrazumeva da postoji šansa za bolje stanje u jednom društvu ili kulturi. U zavisnosti od upotrebe moguće je ovaj pojam koristiti i u malo drugačijem značenju. Danas dekadenca se izjednačava sa pojmom dekadentnoga ponašanja koje predstavlja oholost, pohlebu, razbacivanje, neumerenost, odnosno sve ono što je prekomereno i društveno štetno, te odstupa od uobičajenog načina života kojim osoba živi (ili bi trebala da živi).

Kada za neku osobu kažemo da je dekadenta to može značiti da je njeno ponašanje neprimereno odnosno ona se ne ponaša onako kako se od nje očekuje. Tj. ta osoba bi trebala da ima ulogu uzora ili obavlja neku javnu funkaciju te se od nje očekuje primerno ponašanje.

Prateći religiju došli smo do pojma dekadenca i njegovog tumačenja u istoj. Pa tako hrišćani su dekadencu prevodili kao Božiju kaznu koja je neodložna i postoje 100% šanse da će se ona desiti. Filozofi definišu ovu reč kao usporavanje neizbežnog napredka, a mnogi je vezuju za proceze naizmeničnog uspona i pada, života i smrti i slično.

Po mnogim teorijama razlog za pojavu dekadacije jeste funkcionalna slabost i neadekvatno vođstvo u jednoj državi. Po ovim shvatanjima dekadacija  je ponašanje čoveka koji ne poštuje duštveno – kulturno – moralne norme. Prema tome dekadencija bio bi pojam koji označava propadanje i slabljenje organizacije, društva ili civilizacije koje je izazvano preteranim luksuziranjem zbog čega se gube moralna načela koja je osoba posedovala.

U umetnosti ovaj pojam se definiše kao pojava koja se dešava u procesu umetničkog ili moralnog propadanja određenog čoveka.

U književnosti dekadacija se definiše kao pravac u modernoj književnosti koji se sastoji u izumiranju zdrave čulnosti, usled prenadraženosti života.

Share.