Diskriminacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to diskriminacija?

Diskriminacija predstavlja pravljenje razlike, odnosno različito postupanje prema pojedincima ili grupama na osnovu nekih njihovih različitosti.

Pojam diskriminacija potiče od latinske reči discriminare koja ima značenje praviti razliku, tj. odvajati. Diskriminacija je pojam koji je postao izuzetno važan svud u svetu, a odnosi se na različito postupanje prema pojedincima ili grupama na osnovu nekih različitosti koje poseduju u odnosu na ostatak.

Diskriminacija

Diskriminacija je protiv zakona jer narušava ljudska prava. Poznato je da je pravo na jednakost jedno od osnovnih ljudskih prava te se svud u svetu sprovodi zaštita ljudi od kršenja istog. Bitno je istaći da diskriminacija ne postoji samo kada su nečija prava ugrožena, već i u situacijama kada se prema nekome ponaša lošije samo zato što namerava da priloži dokaze o nečijem diskriminatorskom postupanju.

Najčešći vidovi diskriminacije jesu zbog boje kože, nacionalnosti, religije, polne pripadnosti, invaliditeta, seksualnog opredeljenja, bračnog i socijalnog statusa.

U međunarodnim odnosima postoji ekonomska diskriminacija koja podrazumeva stavljanje jedne zemlje u nepovoljan položaj što je protiv svih međunarodnih zakona i pravila.

U filozofiji diskriminacija podrazumeva sposobnost razlikovanja dva istovremena podražaja koja nastaju od strane dva strana tela na dva različita mesta.

Share.