Varijabla

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Varijabla

Šta znači varijabla?

Promenljiva veličina ili osobina naziva se varijabla.

Etimologja kaže da izraz varijabl potiče od francuske reči variable i označava promenljivu vrednost ili promenljivu količinu. Takođe, varijabla može značiti i podeljak koji pokazuje promenljivo vreme.

U matematici pojam varijable se vezuje za matematičku promenljivu veličinu neke funkcije. Na primer, ako se oznaka „x“ pridruži vrednosti „2“ dobijamo varijablu „x2“. Kod programiranja se ovakvi znakovi koriste kako bi se informacije pridružile nekoj oznaci ili skupu oznaka, te da bi se dalje ti podaci mogli koristiti više puta.

Društvene nauke nešto drugačije pristupaju ovom pojmu s obzirom na različit objekat istraživanja. Tačnije varijable ili promenljive se ovde definišu kao osobine objekta istraživanja. S tim što su varijable u ovom kontekstu i zamenica za atribute, obeležja, svojstva i karakteristike. Bitno je i da se objekti istraživanja razlikuju po svojim osobinama da bi bili varijable. A s obzirom da su predmet istraživanja u društvenim naukama ljudi (u većini slučajeva) to i nije problem, jer se po mnogim osobinama međusobno razlikuju.

Sa druge strane, kao pojam suprotan pojmu varijable, predstavljaju osobine koje su iste, odnosno po kojima se objekti istraživanja ne razlikuju, nazivaju se konstantama. Na primer, takve nestabilne (promenljive) osobine su telesna težina, interesovanja, dužina kose i td. A za relativno trajnije osobine mogu se uzeti boja očiju, inteligencija, pol i tome slično.

Kod promenljivih veličina razlikujemo još zavisne i nezavisne varijable. Zavisne varijable su pojave koje nastojimo da upoznamo a zavise od nezavisnih varijabli, te pomoću kojih objašnjavamo ove prve.

Share.