Verifikacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je verifikacija?

Proces dokazivanja istine ili neke tvrdnje, postavke, hipoteze naziva se verifikacija.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da određeni dokument nije verifikovan ili pak da je potrebno izvršiti verifikaciju neke isprave, dokumenta, diplome i slično. A da li ste upoznati sa značenjem pojma verifikacija?

Sam termin verifikacija potiče iz latinskog jezika, od reči verification, što znači overavanje, proveravanje. Najjednostavnije rečeno verifikacija predstavlja dokazivanje verodostojnosti neke isprave ili izjave.

Po definiciji, verifikacija predstavlja proces dokazivanja istine ili neke tvrdnje, postavke, hipoteze i tome slično. Bitno je istaći da se sama verifikacija vrši na više načina, u zavisnosti od toga koji se predmet verifikuje.

Dakle, svaka provera, utvrđivanje istinitost dokumenta ili ovlašnjenja, overa originalna, utvrđivanje pravog stanja smatra se verifikacijom.

Primera radi, prilikom konkurisanja za određeni posao prilažete vašu diplomu o završenom školovanju. Ali kako bi ste dokazali da ste zaista završili školu, odnosno da je vaša diploma validna – ona mora biti verifikovana. Procesom verifikacije se dakle, potvrđuje da je vaša diploma verodostojna.

U filozofiji, verifikacija se definiše kao utvrđivanje tačnosti jedne pretpostavke ili hipoteze putem iskustva.

Share.