Kapela

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kapela?

Kapela je objekat ili manja crkva obično priključenja većim institucijama kao što su sinagoge, crkve, univerziteti, bolnice, zatvori, groblja ili palate.

Etimološki pratimo legendu koja govori o poreklu ove reči. Naime, po legendi Sveti Martin još dok je bio vojnik  prepolovio je svoj bojni ogrtač kako bi pola dao prosijaku, a od druge polovine napravio je sebi prekrivač za ramena (latinski sarra). Po legendi taj prosjak bio je Isus Hrist koji je Martinu podario blagoslov preobraćaja i Martin postaje biskup. Ovaj ogrtač dospeo je u posed franačkih kraljeva koji su ga čuvali kao relikviju. Specijalni šator u kojem se čuvao nazvan je capella i otuda je na naš jezik izvedena imenica kapela.

kapela

U suštini kapela jeste manji objekat ili crkva koja se obično nalazi u sklopu neke veće instucije kao što je crkva, sinagoga, groblje, palate i slično. Kapela može funkcionisati i kao samostalna građevina, ali uglavnom funkcioniše u sklobu neke druge institucije. Kapele su najpopularnije bile u srednjem veku kada su uglavnom bile deo većih crkava ili palata. Vremenom broj kapela se uvećava, a to povećanje podudarilo se sa razvojem kulta relikvija i interesovanjem za hodočašće. Kapele su tada bile radijalno raspoređenje u obliku venca, oko polukružne ili poligionalne apside.  Venac kapela se koristio uglavnom kao sastavni deo razvijenog tipa oltarske apside. Duž spoljne strane apside nalazio se deambulatorijum, hodnik koji je prolazima povezan sa apsidoma, a iz njega se ulazi u kapele koje su raspoređenje duž spoljnog zida.

U kapalema nalaze se sporedni oltari posvećeni sveteteljima čije se relikvije čuvaju u crkvi ili zaštitnicima uticajnih pojedinaca, plemićkih porodicaili esnafa koji su i finansiraju izgradnju. U doba renesanse i baroka kapele su se raširile kao manji samostalni hrišćanski objekti u kojima su vršene različite ceremonije. Kapele mogu biti: privatne, polu javne i javne. Javne su one koji su namenjenje svima koji ih posećuju i one se obično nalaze u bolnicama i slično. Za razliku od nje privatnu kapelu  može koristiti jedna osoba ili skupina (na primer privatna biskupna kapela). Polu javna kapela je privatna koja se povremeno može koristiti i u slučaju većeg broja hodočasnika.

Često se u crkvama oltrai koji se nalaze udalji jedan od drugog nazivaju kapelama. Ovakve kapele počele su da se prave jer su praktične, pored glavnog oltara imaju i „kapelu Device Marije“ koja se nalazi u bočnoj apsidi ili „kapelu Svetih Sakramenata“ gde se tokom ceremonije koja se obavlja čuvaju hleb i vino kako bi se nakon završetka ceremonije mogli odneti onima koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju ceremoniji. Iako po pravilo kapela bi trebala da pripada isključivo jednoj religiji, to nije pravilo i danas sve je više kapela koje mogu da se koriste za više različitih religija.

Pored ovog izraz kapela ima još neka značenja. Pa tako Kapela je i ime za najsjajniju zvezdu koja se nalazi u sazvežđu Kočijaš. U Hrvatskoj, preciznije u Lici nalazi se planinski venac pod nazivom Kapela. Kapela je i ime opštine u Hrvatskoj, a svima je poznat pojam „a kapela“  koji se u muzici koristi za pevanje u horu bez muzičke pratnje.

Share.