Konvegirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači konvergirati?

Konvergirati znači uzajamno približavati se.

Konvergirati je još jedan u nizu pojmova koji se retko sreću na našim prostorima, te njegovo značenje zna mali broj ljudi. Ovaj pojam koristi se uglavnom u matematici i srodnim naukama, dok su šanse da se susretnete sa ovom reči u svakodnevnoj komunikaciji minimalne.

Konvegirati

Po etimologiji izraz konvergirati je nastao od latinske reči convergere koja označava međusobno približavanje. Prema tome konvergirati znači uzajamno pribižavati se, odnosno sresti se u jednoj istoj tački.

Po definicji kovergirati znači da određeni procesi dolaze do međusobnog približavanja jednoj tački u prostoru ili vremenu.

Ovu reč možemo posmatrati i figurativno i tada ona označava strepnju, odnosno težnju ka nekom istom cilju. Naravno jasno je da ovde mora biti reč o najmanje dva subjekta koja pred sobom imaju zajednički cilj.

Share.