Infiks

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Infiks

Šta je to infiks?

Oznaka za osobeni deo afiksa, morfema koji se umeće u sredinu korena naziva se infiks.

Svi koji su ljubitelji gramatike srpskog jezika sigurno su upoznati sa pojmom infiks i njegovim značenjem. Ipak za one koji su propustili po neki čas srpskog jezika ili su možda zaboravili značenje ove reči sledi objašnjenje.

Infiks predstavlja osobeni deo akfiksa, odnosno to je morfem koji se umeće u sredinu korena, dok se prefix stavlja ispred korena, a sufiks iza njega. Prostije rečeno tvorba nove reči koja nastaje umetanjem glasa ili glasovnog skupa naziva se infiks. Primeri za infiks bili bi sledeći: davati, volovi, rodonalčenik i slično.

Infiksi u srpskom jeziku mogu biti gramatičke i tvorbene morfeme. Ipak češće nastaju upotrebnom gramatičke morfeme, a primer za to bila bi reč –gradovi- .

Znači afiksi ili prostije rečeno dodaci na reč mogu biti prefiksi, sufiksi i infiksi. Ova tri pojma različitog su značenja i dok se prefiksi koriste isključivo u tvorbi reči, sufiski se koriste u tvorbi reči i fleksiji, a infiksi samo u fleksiji.

Za pronalaženje infiksa u reči bitno je razlikovati gramatičke od tvorbenih morfema. Pa tako kod reči gradovi (grad) radi se o flektivnim oblicima iste lekseme (njenoj jednini i množini). Infiksi su veoma teški za pronalaženje u našem jeziku i retko se uočavaju ili pronalaze.

Share.