Elevacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Elevacija

Šta je to elevacija?

Dizanje, uzdizanje, odnosn podizanje naziva se elevacija.

Pojam elevacija čest je u svakodnevnom govoru u našem jeziku. Ova reč ima višestruko značenje i koristi se u različitim naukama, njeno osnovno značenje jeste podizanje.

Po etnologiji elevacija je izraz nastao od latinske reči elevatio u značenju dizanje, podizanje odnosno uzdizanje. Znači pojam elevacija možemo da koristimo svaki put kada se vrši radnja podizanja. Primera radi kada podižemo ramena prema glavi možemo reći da smo napravili elevaciju ramena i slično.

Elevacija ima i značenje ugla sa kojim se u vertikalnoj ravni određuje pravac po visini posmatranog objekta (na primer aviona) u odnosu na horizontalnu ravan. U tom smislu elevaciju koristimo kada želimo da odredimo položaj nekog objekta, po pravcu u sfernom koordinatnom sistemu.  Elevacija sa podatkom najkraće njegove udaljenosti i sa azimutom poptuno određuje položaj nekog tela u prostoru. Fizička veličina definisana sa pojmom elevacija koristi se i u balistici, astronomiji, kao i u navigaciji letelica i satelita.

U balistici ovaj pojam označava ugao između horizontalne ravni i pravca ose cevi artiljerskog oružja i najvažniji je podatak za postizanje tačnog dometa granate do cilja. Zahvaljujući elevaciji, ali i azimutu obezbeđuje se podešavanje oružja u gađanju na poligonu i u borbi. Svako oružije poseduej svoju tablicu gađanja u kojoj se nalaze podaci za vrednost elevacije koja se odnosi za određeni domet. Artiljersko oružije se detaljno isputiju na poligonu tako što se pri realnom gađanju mere svi neophodni podaci i unose u tablicu gađanja. Jedan od tih podetaka i jeste funkcija dometa odnosno elevacija.

U astonomiji pojam elevacija koristi se za definisanje ugaonog položaja nebeskog tela u vertikalnoj ravni u odnosu na tačku iz koje se posmatra. Prostije rečeno elevacija predstavlja visinu zvezda nad horizontom izražena u lučnoj meri.

U geodeziji elevacija predstavlja vertikalnu udaljenost neke tačke  od zemljinog  horizonta, izražena u metrima.

Share.