Pragmatičan

2

Pragmatican

Šta znači pragmatičan?

Kada kažemo da je neko pragmatičan mislimo da je on stvaran, opšetkoristan odnosno delatan.

Pragmatičan je pridev nastao od grčke reči pragmatikos koja znači delotvoran, delatan onaj koji se tiče. Uglavnom se koristi kao izraz u poslovnom svetu, a reč pragmatikos izvedena je od reči pragma koja označava čin i rad. Pojam pragmatičan i u našem jeziku ima isto značenje kao i kod grka a koristi se za osobu koja je opštekorisna, stvarna odnosno za sve one koji daju poučno objašnjenje o nekoj stvari.

Primera radi ako kažem da je neki novniran pragmatičan to znači da on izveštava o određenom događaju na takav način da mi iz njega možemo izvući neki pozitivan zaključak. Shodno tome možemo reći da je pragmatičan onaj koji u izrvšavanju svojih ciljeva i zadataka želi da bude koristan.

Pragmatični ljudi će uvek tražiti praktična rešenja koja se odnose na neposrednu korist i poboljšanja.

Krajem 19-og veka razvio se i poseban filozofski pravac nazvan pragmatizam koji je potencirao razlike između teorije i prakse. Pipadnici pragmatizma smatraju da nastavak iskustva i njegova priroda dolaze kao rezultat ranije preduzete akcije i to sa jednim ciljem, a to je da ista postane početna tačka za razmišljanje. Takvo saznanje vodi se interesima i vrednostima.


Share.

2 Comments

Leave A Reply