Participiranje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je participiranje? Šta znači participacija, a šta participirati?

Participiranje znači učestvovati u delu, imati u nečemu učešće ili udeo.

Odmah na početku bitno je istaći da je reč o reči koja ima različita, ali srodna značenja u ekonomiji, filozofiji, politici ili kulturološkoj sferi.

Etimologija nas uči da je sam pojam participiranje potekao od latinske reči participare, koja se na naš jezik prevodi kao participacija, a ima značenje učešća ili udela. Participiranje je pojam koji označava učestvovanje u delu, odnosno imanje udela ili učešća u nekoj aktivnosti.

Pa tako, participiranje u ekonomiji podrazumeva dobijanje ili davanje novčanog udela u nekoj aktivnosti, kao što je participacija prilikom obavljanja zdravstvenog pregleda. Naime, kao što je poznato tokom pružanja zdravstvenih usluga, jedan deo lečenja će plaća sam pacijent, dok mu drugi deo pokriva socijalno ili preduzeće u kom radi.

Participiranje u politici se odnosi na političko učestvovanje pojedinca ili određene grupe u procesu donošenja neke odluke. Najtransparentniji primer za to svakako je biračko pravo svakog građanina, koje mu omogućava da se na izborima odluči za jednog kandidata čime i on jednim delom učestvuje u konačnom izboru.

U svakodnevom život participiranje se odnosi na učešće članova neke organizacije ili grupe u zajedničkim obavezama ili sudelovanje u određenim praviam koja im pripadaju. Primera radi, svi članovi porodice mogu zajedno participirati, odnosno učestvovati u nekoj porodičnoj aktivnosti ili pak svi đaci imaju pravo da participiraju u određenim školskim aktivnostima itd.

Share.