Predstavka

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to predstavka?

Najjednostavnije rečeno predstavka predstavlja pisani podnesak vlastima.

Iako nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, pojam predstavka sve češće se koristi u našoj zemlji zbog čega je sve veći broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Ako ipak niste sigurni šta znači predstavka, sledi kratko objašnjenje.

predstavka

Etimološki posmatrano reč predstavka nastala je od latinske reči petition u značenju peticija i predstavlja pisani podnesak vlastima.

Po definiciji predstavka je zahtev građana za određenu promenu koji se sprovodi sakupljanjem potpisa zainteresovanih osoba. Koristi se svuda u svetu i predstavlja jedno od prava koje poseduju građani velikog broja zemalja.

Po Ustavu Republike Srbije pravo na predstavku spada u osnovno ljudsko pravo. Kao jedan od oblika demokratije predstavka pokazuje određen vid neslaganja građana sa organima javne vlasti.

Forma predsavke nije određena zakonom, ali ipak postoje osnovni elementi koje mora da sadrži: naziv organa kojem se upuće, ustavni osnov za podnošenje postavke za zahtevom da se na istu odgovori, jasna formulacija neslaganja koja ne sme biti napisana u formi pretnje, objašnjenje neslaganja i osnovni podaci podnosioca predpostavke.

Najčešće predstavka se sprovodi kako bi se uticalo na vlast ili neke državne ustanove. Uglavnom je u pitanju promena nekog zakona, poništavanje novodonetog zakona ili pak usvajanje novog.

Žargonski rečeno predstavka predstavlja dokument koji potpisuju građani kako bi uticali na neku službenu družavnu ustanovu.

Share.