Kooperativan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kooperativan

Šta znači kooperativan?

Kooperativan znači zadružni, odnosno osnovan na zajedničkom delovanju više članova.

Zaposleni u preduzećima su sigurno upoznati sa pojmom kooperativan, ali za one koji možda nisu imali priliku da se sretnu sa ovim pojmom objašnjavamo njegovo značenje.

Kooperativan je pridev izveden od imenice kooperativnost koja je nastala od latniske reči cooperativus u značenju voljnost za saradnju. Ovaj izraz koristićemo kada hoćemo da istaknemo da je određena osoba voljna za saradnju, koletkivna odnosno ona je timski igrač. Prema tome kooperativan je onaj ko je spreman za timsku saradnju i poseduje timski duh.

Kooperativnost karakteriše i tolerantan odnos prema osobama koje imaju drugačije mišljenje i ponašanje, zatim poštovanje ličnosti saradnika, nesebična pomoć bilo kojem članu grupe i razvijena svest o zajedničkom cilju koji treba da se postigne.

Bitno je istaći da kooperativnost ima i svoju negativnu crtu odosno konotaciju koja se ogleda u tome da će kooperativna osoba uvek slušati svog nadređenog i biti poslušna bez opiranja njegovim zahtevima čak i kada oni nisu ispravni.

Kooperativnost jeste deo šireg seta prosocijalnih ponašanja čija je osnovna karakteristika da osim akteru koriste i drugim jedinkama iz grupe kojoj on pripada, pri čemu neretko akter zarad dobrobiti grupe snosi direktnu štetu.

U biohemiji kooperativnost predstavlja fenomen koji manifestuju enzimi koji imaju višestruka mesta vezivanja gde se afinitet njihovog mesta vezivanja za ligant povećava ili smanjuje.

Share.