Potencijal

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam potencijal? Gde se sve koristi reč potencijal?

Potencijal ima opšte značenje koje ukazuje na moć, mogućnost, snagu, moguću silu, kapacitet. Izraz se koristi u fizici i gramatici.

Potencijal kao izraz potiče iz latinskog jezika. Označava nešto ili nekoga ko poseduje moguću snagu, skrivenu ili latentnu moć.

Ova reč se može koristiti u različitim kontekstima. Na primer, može da obeleži ratni potencijal, kao situaciju koja je moguća,koja je izvesna ili se najverovatnije očekuje.

U gramatici, potencijal je mogući način – obeležava radnju koja se može dogoditi ili koja se želi izvršiti – (mogao bih, uradila bih, oni bi da putuju…).

U fizici se koristi izraz električni potencijal kao fizička veličina. Bilo koja tačka u prostoru poseduje izvesni električni potencijal koje  po jedinici naelektrisanja ima određenu vrednost u nalazi se u statičkom električnom polju. Ova skalarna veličina obično se izražava u voltima a razlika električnog potencijala između dve tačke se naziva napon.

Share.