Revizija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Revizija

Značenje reči revizija

Specifična vrsta preispitivanja naziva se revizija.

Etimologija kaže da izraz revizija potiče od latinske rreči revisio, revidere u značenju ponovno viđenje, ponovno gledanje, odnosno pregled. Kod nas se može prevesti uopšteno kao naknadni pregled i preispitivanje procesa i stanja.

Ekonomisti, reviziju definišu kao postupak ispitivanja realnosti finansijskih izveštaja firmi, zatim zakonitosti poslovanja kao provera računovodstvenih radnji i poslova.

Pravne nauke određuju reviziju kao obnovu nekog spora ili procesa, ali i kao pregled ili menjanje zakona, ugovora, ustavnih odredaba i tome slično. Ovde se može tumačiti i kao pravni lek protiv određenih  presuda zbog nepoštivanja zakona.

U štamparijama revizija znači poslednji pregled sloga pre ulaska u mašinu za štampanje, kao poslednja korektura.

Postoji nekoliko vrsta revizija, te ona može biti: državna, eksterna (zakonska) i interna (sasatvani deo firme, preduzeća ili organizacije u smislu upravljanje i nadzora nad rizicima te organizacije).

Koja je funkcija revizije? Prvenstveno revizija je u interesu vlasnika neke firme ili preduzeća, s obzirom da se revizija vrši isključivo u funkciji zaštite njegovih vlasničkih interesa. Međutim, tu je i država umešana jer svakako i ona ima koristi naravno uz vlasnički interes. Država kao kontrolor otkriva i proverava nepravilnosti u obračunavanju i ubiranju poreza, doprinosa i td. Dalje, u reviziju neke firme umešani su i banke i investitori, koji prate svoja potraživanja, tačnije potencijalne investicije.

Share.