Alternacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Alternacija

Značenje reči alternacija

Specifična vrsta smenjivanja naziva se alternacija.

Ukoliko ste jedni od onih koji brzo primete jezičke “nepravilnosti”, pogotovu kod našeg, ni malo jednostavnog, srpskog jezika i njegove gramatike, sigurno često prepoznajete i reči koje se samo u jednom slovu menjaju.

Izraz alternacija vodi poreklo od latinske reči alternatio u začenju smenjivanje, odmenjivanje.

Primenu ovog pojma možemo primetiti i u svakoj nastavnoj delatnosti, te u ovom konetkstu alternacija označava naizmeničnost u rasporedu časova između težih i lakših predmeta. Na primer, ako u jednom razredu ima više grupa, onda dok se jednoj predaje, druge imaju tazakozvano “tiho zanimanje”, zada im se da nešto prepisuju, crtaju i tome slično.

Drugo tumačenje pojma alternacija daje nam lingvistika, koja ovaj pojam određuje kao promenu osnovnog samoglasnika u nekoj reči. Pa se određuje i kao “prevoj”, koji može biti kvalitativni ili kvantitativni i samoglasnički ili suglasnički. Na primer, brati i berem ili reč birati koja se menja u reč izbor.

Ako se držimo lingvističkog određenja, u srpskom jeziku postoji više samoglasničkih alternacija. One su rezultat nekadašnjih glasovnih procesa, asimilacionih ili procesa u samim vokalima, čak i u sonanti (glasniku) “L”. Primer je reč mislilac koja prelazi u reč mislioca. Tako se alternacije i dele po glasovnim procesima. Zato se ovakve vrste klasifikuju u takozvani tip morfološki i tvorbeno uslovljene alternacije.

Share.