Izam

0

izam

Globalizam, konformizam, dualizam, nacionalizam sve su to pojmovi koji se dodavanjem sufiksa “-izam” razlikuju od svog osnovnog pojma, jer ovaj nastavak snažno pojačava značenje istog.

Svaki sufiks “izam” označava neku krajnost, preterivanje, pa i agresiju, dominaciju, dok sa druge strane umanjuje njegovu suprotnost, nagoveštava inflaciju nečega.

Etimologija kaže da “izam” označava da je nešto bez mere ili preko mere, a da potiče od grčke reči ismos. Prevodi se kao sufiks sa mnogo značenja, kako u društvenim pokretima tako i u političkim, umetničkim i drugim pokretima, ali i sportskim aktivnotima, raznim vrstama ponašanja i td.

Globalizam, takođe, u sebi ima konotaciju ka nekoj silom nametnutoj globalnoj vrednosti. Upravo taj sufiks ga i razlikuje od pojma globalan. Tako isto i revizionizam nosi dugačije značenje od onog bez sufiksa “izam, odnosno od čistog pojma revizije.

Ima dosta primera, tačnije svaki pojam koji u sebi nosi nastavak “izam” po značenju se razlikuje i ne određuje se isto kao bez pomenutog nastavka.

Taj nastavak “izam” pretpostavlja određeni oblik neke doktrine, prakse ili teorije, kao, na primer, kapitalizam, socijalizam i td. Pojmovi koji imaju nastavak “izam” asociraju na neki smer, struju, pokret ili idejni pravac.

Na primer, komfomizam je nastao od reči komfor, udobnost, zatim senzacionalizam od reči senzacija, nacionalizam od pojma nacionalan i td.


Share.

Leave A Reply