Dedukcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to dedukcija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Dedukcija je pojam koji se koristi da označi zaključivanje iz nečeg opšteg o posebnom.

Čak i ako niste pravo potkovani sigurno ste do sada bili u prilici da se susretnete sa pojmom dedukcija. Reč je o terminu koji se uglavnom koristi u pravnim naukama, ali se poslednjih godina ustalio i u svakodnevnoj komunikaciji. A znate li koje je njegovo značenje?

Etimološki posmatrano sam termin dedukcija potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči deduction, što znači izvođenje, zaključivanje. Reč je o metodu zaključivanju iz nečeg opšteg o posebnom.

U pravu, dedukcija predstavlja postupak kojim se iz opšteg suda izvodi neki drugi, posebni ili pojedinačni sud. U pitanju je logička metoda koja ima veliku primenu svuda u svetu.

Kada zaključak izveden iz dedukcije ima dva suda, odnosno dve premise i konkluziju, on se naziva silogizam.

U zavisnosti od toga kakvi ga sudovi grade, deduktivni zaključak može biti: kategorički, hipotetički, disjunktivni i hipotetičko-disjunktivni.

Da bi te lakše razumeli pojam dedukcije, poslužićemo se sledećim primerom:

Iz izjava: “Svi Srbi su živa bića” i “Srbi su ljudi”, možemo izvesti sledeći zaključak: “Srbi su živa bića.” Dakle, ovaj zaključak smo dobili posmatrajći tri suda i tri različita pojma koja se razlikuju po obimu, a upravo to posmatranje i zaključivanje predstavlja dedukciju.

U trgovini se ovaj pojam koristi da označi odbijanje od neke sume.

Share.