Globalizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Globalizacija, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam?

Proces povezivanja i jačanja međuzavisnosti savremenog sveta naziva se globalizacija.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam globalizacija dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Etimologija nas upućuje na informaciju da je sam termin globalizacija potekao iz francuskog jezika, od reči globalisation u značenju proces povezivanja sveta. Najjednostavnije rečeno globalizacija predstavlja proces povezivanja i jačanja međuzavisnosti savremenog sveta.

Smatra se da su prvi pokušaji globalizacije počeli još nakon Drugog svetskog rata, ali ozbijniji mah dobila je tek sa završetkom hladnog rata.

Ovaj termin prvi put je upotrebio profesor T. Levit 1983-e godine kako bi opisao finansijsko tržište. Veoma brzo ovaj termin dobija nešto drugačije značenje i MMF ga definiše kao „rastuću međusobnu ekonomsku zavisnost svih svetskih zemalja, koju je stvorilo povećanje broja međunarodnih transakcija robe i usluga, kao i razmena kapitala, te ubrzana i generalizovana tehnološka razmena”.

Reč je o pojmu koji se koristi da označi promene u društvima, kulturi i ekonomiji koje dovode do dramatičnog porasta međunarodne razmene. Uglavnom se globalizacija posmatra sa gledišta ekonomije i tada se pre svega misli na značaj koji ona ima u trgovini, iako sam pojam obuhvata mnogo šire aspekte društva, poput kulture, ideje, ljudi i tome slično.

Pobornici demokratske globalizacije se nazivaju globalisti. Reč je o ljudima koji smatraju da prva faza globalizacije mora biti zaokružena  stvaranjem globalnih političkih institucija koje bi trebale da predstavljaju volju svih građana sveta.

Globalizacija se često koristi da označi stvaranje globalnog sveta, odnosno zbližavanje udaljenih delova sveta, što za posledicu ima veći protk i razmenu ideja i ljudi, kao i stvaranje globalne civilizacije.

U informatici, globalzacija predstavlja tehnički termin koji kombinuje različite razvojne procese na internacionalizaciji i lokalizaciji nekog softvera.

U menažmentu, globalizacija predstavlja marketinški termin koji se koristi da označi rast međunarodnog tržišta dobara.

Share.