Vlastela

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vlastela? Koje značenje ima ovaj pojam?

Vlastela je naziv za najviši sloj plemićkog staleža.

Svi mi sa pojmom vlastela upoznali smo se još u osnovnoj školi, na časovima istorije. Za sve one koji tada nisu nauči značenje ovog pojma ili su isto vremenom zaboravili, sledi kratko objašnjenje.

Sam pojam vlastela (vlastelin) je počeo da se koristi tokom srednjeg veka da označi pripadnike povlašćenog feudalnog sloja koji su predstavljali najviši sloj plemićkog staleža. Vlastela se deli na krupnu i sitnu vlastelu. Krupnu vlastelu čine velmože, a sitnu vlastelčići.

Velmože su bile dosta uticajni ljudi od vlastlčića koji su predstavljali niži plemićki sloj. U Srpskoj istoriji vlastelčići su dobijali na upravljanje gradove i zemlje, a sami su u svom vlasništvu imali po nekoliko sela.

Kako je vlastela predstavljala najviši sloj plemstva, jasno je da su njeni pripadnici bili bogati, imali velike zemljišne posede i prikupljali različitu vrstu naturalnih i novčanih renti od zavisnih seljaka. Oni su imali veliki uticaj politički u okviru cele zemlje, pa su često vršili službe na kraljevskim ili carskim dvorovima.

Danas, termin vlastela se veoma retko koristi, i to u figurativno značenju da označi uticajnog i moćnog čoveka. Obično je reč o osobama koje poseduju neku plemičku titulu ili pripadaju aristokratskoj klasi

Share.