Bilans

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bilans, šta je to zapravo? Šta znači sam pojam bilans, a šta bilans stanja?

Bilans je pojam koji se koristi da označi ishod, rezultat, postignuće.

Pojam bilans ima veliku primenu na našim prostorima, naročito u oblasti ekonomije i računovodstva. Reč je o pojmu koji se nešto ređe samostalno koristi, već se uglavnom upotrebljavaju izrazi bilans stanja i bilans uspeha.

U svom najopštijem značenju, bilans predstavlja ishod, rezultat, postignuće, učinak, ostvarenje, produkt nečega.

Bilans stanja predstavlja finansijski izveštaj, koji prikazuje stanje sredstava i izvora sredstava u određenom vremenskom trenutku. Reč je o tabelarnom prikazu aktive i pasive preduzeća u kojem aktiva uvek mora biti jednaka pasivi.

Svako preduzeće ima svoju specifičnu strukturu sredstava i njihovih izvora, koja je uslovljenja kako uspehom poslovanja, tako i obimom poslovnih zadataka.

Bilans uspeha predstavlja finansijski izveštaj u kojem se prikazju prihodi i rashodi preduzeća sa ciljem utvrđivanja rezultata poslovanja u određenom vremenskom periodu. Zahvaljujući njemu znaćemo da li je preduzeće ostvarilo dobitak ili gubitak.

Kada je preduzeće ostvarilo dobitak, rashodi će biti manji od prihoda, dok u slučajevima kada su rashodi veći od prihoda, preduzeće posluje sa gubitkom.

U figurativnom značenju, bilans predstavlja krajni ishod nečega.

Share.