Aproksimacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je aproksimacija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Aproksimacija je matematički izraz kojim se obeležava postupak pronalaženje funkcije koja će približno opisivati zadani konačni skup tačaka ili neku drugu funkciju.

Male su šanse da ćete sa pojmom aproksimacija sresti u svakodnevnoj komunikaciji. Reč je o pojmu čija je primena uglavom zastupljenja u matematici i srodnim naučnim disciplinama, a njegovo značenje možete pronaći u sledećim redovima.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam aproksimacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči approximation, što znači približno, približnost. Aproksimacija je termin koji se koristi da označi približno izračunavanje ili približnu ocenu.

U matematici, aproksimacija funkcija predstavlja termin koji se definiše kao slučaj kada treba na nekom skupu zameniti datu funkciju (f) sa nekom drugom funkcijom (g). Ta druga funkcija je najčešće polinom.

Dakle, aproksimacijom se obeležava postupak pronalaženja funkcije koja će opisivati zadani konačni skup tačaka ili neku drugu funkciju. Njen cilj se ogleda u pronalaženu funkcije koja najmanje odstupa od zadane.

Aproksimacija funkcija se deli na lineralnu i nelineralnu.

Share.