Amnezija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je amnezija? Šta znači kada neka osoba dobije amneziju?

Gubitak, prekid ili slabljenje pamćenja za određeno vreme ili određeni sadržaj naziva se amnezija.

Iako je većina ljudi zna za pojam amnezije, malo njih ima pravilnu percepciju šta on stvarno znači. Amnezija se definiše kao gubitak, prekid ili slabljenje pamćenja određenog vremenskog perioda ili određenih događaja.

Dakle, iako mnogi misle da je amnezija isključivo potpuni gubitak pamćenja, ovaj pojam ima dosta šire značenje. Amnezija takođe predstavlja i prekid ili slabljenje pamćenja, a kao vid amnezije se tretira i nemogućnost zamišljanja budućnosti.

Etimološki posmatrano sam termin amnezija potekao je iz grčkog jezika, od reči amnesis (a + ne + mnesis) u značenju sećanje.

Pamčenje ili memorija predstavlja veoma složenu psihičku funkciju pomoću koje se ono što opažamo, osećamo ili mislimo regristruje i zadržava u vidu slika sećanja ili engrama, a zatim ponovo dovodi u svest, odnosno ponovo se reprodukuje. Amnezija se vezuje sa dva za čoveka veoma važna procesa, a to su učenje i sećanje. Nemogućnost obavljanja bilo kojeg od ova dva procesa dosta utiče na čovekov život.

Amnezija obično nastaje kao posledica traume mozga ili patoloških promena koje se odvijaju u moždanim područjima. Može se javiti i kao posledica preteranog uzimanja psihoaktivnih sredstava ili kao posledica stresa.

Postoji više vrsta amnezije, pa tako razlikuju se privremene ili trajne, potpune ili delimične, kao i one koje se odnose na zaboravljanje određenih događaja ili zaboravljanja svega što se dogodilo u određenom vremenskom periodu.

Bitno je istaći da je lečene amnezija moguće, a ono će zavisiti od uzroka koji je doveo do gubitka pamćenja. Zapravo prilikom njenog lečenja, leči se uzrok koji je doveo do nastanka bolesti. Amneziju je moguće u potpunosti izlečiti, ali u nekim slučajevima oštećenja koja osoba ima su toliko velika da ostavljaju trajne posledice na njeno pamćenje.

Share.