Aorist

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je aorist? Saznajte tačno značenje navednog pojma.

Aorist je ličan glagolski oblik koji označava brzu i dinamičnu radnju koja se desila u prošlosti ili radnju koja se dogodila neposredno pre trenutka govora.

Sa pojmom aorist srećemo se još u osnovnoj školi, te verujem da je većina ljudi upoznata sa značenjem ove reči. Ako ste pak zaboravili šta označava ovaj pojam, sada je idealna prilika da se podsetite.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam aorist potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči (ἀόριστος) aoristos, što znači neodređen, neograničen. Aorist predstavlja prošlo svršeno veme.

Reč je o glagolskom obliku koji označava radnju koja se desila u prošlosti nedugo pre trenutka govora. Ovaj glagolski oblik se takođe koristi da označi prošlu radnju koja se desila nakon neke druge radnje.

Aorist obično vrši službu predikata, a najčešće se gradi od glagola svršenog vida i to tako što se infinitivnoj osnovi dodaju odgovarajući nastavci za lica u jednini ili množini. Ovde postoje dva pravila, i to:

  •  U slučajevima kada se infinitiv završava na –ti, odbija se taj nastavak i potom se na tako dobijenu osnovu dodaju nastavci: -h za prvo lice jednine, dok drugo i treće nemaju nastavak; -smo za prvo lice množine, -ste za drugo lice množine, -še za treće lice množine; Npr. glagol: ispričati, infinitivna osnova: ispriča: aorist: ispričah, ispriča, ispriča, ispričasmo, ispričaste, ispričaše;
  • U slučajevima kada se infinitiv završava na -sti ili –ći, na prvo lice jednine aorista se odbija nastavak –oh i dodaju se sledeći nastavci: -oh za prvo lice jednine, -e za drugo i treće lice jednine, -osmo za prvo lice množine, -oste za drugo lice množine, -ošte za treće lice množine. Npr. glagol: pronađi, aorist: pronađoh, pronađe, pronađe, pronađosmo, pronađoste, pronađoše.
Share.